BSA (Bindend Studie Advies)

Het BSA geldt voor die eerstejaars studenten die vanaf 1 september 2011 voor het eerst voor de propedeutische fase van de voltijdse bacheloropleiding staan ingeschreven. In het kort betekent dit dat elke eerstejaars aan het eind van het eerste studiejaar (propedeuse) een advies krijgt over het voortzetten of stoppen van de studie. De grens bij FNWI ligt bij het halen van 39 ec. Die grens kan bij andere faculteiten anders zijn.  

Haal je die grens of zit je daar boven, dan krijg je automatisch een positief advies. Haal je die grens niet, dan zal er een (bindend) negatief advies worden gegeven. Dat houdt in dat je je gedurende drie jaar niet meer kan inschrijven voor de gevolgde bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit. En in sommige gevallen zelfs niet meer aan een soortgelijke opleiding binnen de faculteit.

Na de laatste (her)tentamenperiode ontvangt de student een voorgenomen advies, waar de student eventueel schriftelijk bezwaar tegen kan aantekenen bij de commissie studieadvies eerstejaars. Daarna doch uiterlijk op 31 augustus wordt het advies omgezet in een definitief negatief advies.

Uitzonderingen op de BSA-regeling gelden voor:

  • HBO-instromers, deze krijgen geen BSA
  • studenten met een studiestop vóór 1 maart van het betreffende studiejaar, deze krijgen geen BSA. Let op: als je in het volgende collegejaar opnieuw start met dezelfde opleiding, moet je in het nieuwe collegejaar je gehele propedeuse afronden om een positief BSA te krijgen!
  • indien de Commissie Bindend studieadvies (BSA-Commissie) op grond van persoonlijke omstandigheden zo besluit, zijn uitzonderingen op deze regeling mogelijk.

Er zijn uitzonderingen mogelijk als er sprake is geweest van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bespreek het ook met je studieadviseur wanneer dit voor jou speelt.

Studenten FNWI kunnen meer gedetailleerde informatie over het BSA vinden op het Intranet van hun eigen opleiding. Algemene BSA-informatie is tevens te vinden op de RU-website.

Begeleiding en tussentijds advies
De opleidingen zullen er op inzetten dat een negatief advies niet als een verrassing aan het eind van het studiejaar komt. Om goed in kaart te brengen en om op tijd begeleiding te kunnen bieden aan die studenten die dat nodig hebben, worden eerstejaars studenten regelmatig uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur. Je krijgt in na de eerste tentamens al de eerste uitnodiging voor een gesprek met je studieadviseur.
Nadat de uitslagen van de tentamens van het eerste semester bekend zijn zul je weer worden uitgenodigd door de studieadviseur om de voortgang te bespreken. Je krijgt dan een voorlopig tussenadvies.

Belangrijk
Mocht je zelf vragen hebben, twijfels hebben of gewoon de stand van zaken van je studie willen bespreken dan kun je altijd zelf contact opnemen met de studieadviseur. Je hoeft niet te wachten tot je wordt uitgenodigd.