Duurzaam ondernemen

Beschrijving

Altijd al een eigen (duurzaam) business model willen ontwikkelen? Ondernemer in hart en nieren maar nog nooit de kans gehad dat te laten zien? Dan moet je deelnamen aan dit keuzevak. Dit op de praktijk gerichte keuzevak leert je om de idee van duurzaam ondernemen te vertalen naar een eigen business model. Om daar te komen leer je de theoretische en praktische kanten van duurzaam ondernemen kennen. Middels gastcolleges leer je hoe bedrijven daar mee omgaan. In het bijzonder wordt gekeken naar de manier waarop bedrijven een bepaalde ambitie strategisch vertalen in een nieuw business model. Kortom een boeiend en relevant keuzevak waar je kennis maakt met de praktijk van duurzaam ondernemen.

Het vak bestaat uit de volgende onderdelen: (a) een serie van zeven (7) hoorcolleges; (b) een serie van zeven (7) workshops. Aan de hand van gastlezingen en individuele opdrachten krijg je inzicht in de uitdagingen die komen kijken bij het ontwikkelen van  een eigen duurzaam business model. Van de student(e) wordt actieve betrokkenheid verwacht bij deze cursus.

Het vak wordt gestructureerd aan de hand van zeven (hoor) (gast) colleges op de woensdag. De student(e) ontvangt bij het eerste college een instructie bestaande uit verschillende opdrachten die uitgewerkt moeten worden en zo leiden tot het samenstellen van een leer portfolio. Op de aansluitende donderdag zijn er zeven workshops waarin je zelf aan het werk gaat. Elke workshop heeft een bepaald thema en daarbij behorende opdracht. Deelname aan beide onderdelen is verplicht. Het vak wordt getentamineerd aan de hand van je  leer portfolio die ontstaat door het uitwerken van de verschillende opdrachten. Vanwege het intensieve karakter heeft dit vak een numerus fixus. Er zijn maximaal 30 plaatsen. Hieronder worden de onderdelen van dit vak kort beschreven.

Colleges

De zeven colleges met een omvang van 2 x 45 minuten (vaak zonder pauze!) worden deels gegeven door de coördinerende docent en deels door (gast)sprekers (primair ondernemers) uit het bedrijfsleven.  

Workshops

In aanvulling op de colleges worden er aansluitend op de donderdag zeven workshops gegeven (2 x een college uur). Tijdens deze workshops werkt de student(e) stapsgewijs aan de hand van opdrachten aan haar of zijn eigen business model. Hierbij wordt het boek ‘Nieuwe Business Modellen: samen werken aan waardecreatie (2014) als leidraad gebruikt. Tijdens deze workshops komt steeds een specifiek onderdeel van het ontwikkelen van een business model aan de orde wat je vervolgens vertaald naar eigen plannen en ideeën.  Het vak wordt afgesloten met de individuele presentatie van het business model dat je hebt ontwikkeld (in de vorm van een Youtube). De verschillende opdrachten die je in de aanloop daar naar toe hebt uitgewerkt verzamel je gaandeweg in een leerportfolio die je afsluit met een beknopt essay en een reflectie.

Onderstaand programma is voorlopig; het kan dus nog veranderen.

Colleges starten op woensdag 2 september om 15:45 hrs. Workshops starten op donderdag 3 september om 13:45 hrs. Exacte programma en zalen worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heeft de student(e):

  • Een eigen (duurzaam) business model ontwikkeld en dit gepresenteerd in de vorm van een elevator-pitch (Youtube).

Deze centrale opdracht wordt gerealiseerd doordat de student(e):

  • Een overzicht krijgt van verschillende stromingen m.b.t. duurzaam (DO) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);
  • Inzicht heeft gekregen in de aard en structuur van business modellen in het algemeen;
  • Inzicht heeft gekregen in de wijze waarop duurzaamheid vertaald kan worden in de logica van waardecreatie c.q. business modellen;
  • Door middelen van gastcolleges van ondernemers kennis heeft kunnen nemen van de praktijk van duurzame business modellen. Gaandeweg de leerstof en de verschillende praktijken heeft toegepast op verschillende individuele opdrachten die de basis vormen voor de ontwikkeling  van een eigen business model.
  • En-passant vaardigheden heeft opgedaan in het samenwerken met mensen met een andere opleidingsachtergrond.

Werkvormen

Aa

Collectieve opdracht

Studenten maken in groepen van vier een gemeenschappelijk werkstuk over een specifiek thema’s. Deze thema’s worden aangereikt door de coördinator van dit vak. De groepen bestaan in beginsel uit een (willekeurige) mix van FNWI en MW studenten. In je latere werkpraktijk heb je hier ook mee te maken.

Deze collectieve opdracht bestaat uit drie onderdelen: 1) Je maakt samen een onderbouwde probleemanalyse van de duurzaamheidsuitdaging, waarin je blijk geeft van begrip van de verschillende rollen en functies van diverse actoren; 2) Je ontwikkelt en beschrijft samen een oplossingsrichting rondom dit thema; en 3) Je maakt een korte film (Youtube) waarin je samen het vraagstuk en de uitgewerkte oplossingsrichting presenteert. Aan de deelnemende studenten wordt gevraagd om deze te beoordelen aan de hand van te geven ‘Likes’. Studenten geven groepsgewijs een (voorlopige) eindpresentatie van hun uitwerking tijdens het zevende werkcolleges.

Daarnaast werk je aan drie individuele opdrachten (1) het uitwerken en visualiseren (poster) van factsheets over een concreet actueel thema’s (thema’s worden eerste werkcollege besproken en vastgesteld), (2) het zoeken en beknopt beschrijven van drie (3) voorbeelden van zogeheten ‘Nieuwe Business Modellen’ in Europa. Deze individuele opdrachten dienen elkaar niet te overlappen!

Beoordeling

Het vak wordt getentamineerd aan de hand van de individuele opdrachten (die worden besproken in de workshops) en de groepsopdracht die uit verschillende onderdelen bestaat. Samen vormen zij je individuele leerportfolio. Je TT-cijfer komt tot stand op basis van die portfolio. Als inleverdatum geldt de formele TT-datum.

De groepsopdracht bepaalt 50% van het eindcijfer. De drie individuele opdrachten bepalen de andere 50% van dat cijfer.

Zonder zwaarwegende redenen mag je een keer absent zijn bij een hoorcollege of workshop (er wordt gewerkt met presentielijsten). Ben je vaker absent dan krijg je een verplichte aanvullende opdracht. 

Tentaminering

Leerportfolio (opdrachten, essay en reflectie), Youtube.

Vereiste voorkennis

Dit keuzevak is zonder voorkennis voor alle studenten van de Radboud Universiteit toegankelijk. 

Literatuur

Per hoor- c.q werkcollege worden artikelen aangereikt.

Jonker, J. (2014). Nieuwe Business Modellen: samen werken aan waardecreatie, Den Haag : Academic Service


Vakcode
MAN-BKV55
Studiepunten
6 ec
Niveau
KV
Periode
Blok 1
Cursuscoördinator prof. dr. J. Jonker

Docenten

Opgenomen in